GÜLAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN

SÖZLÜ SINAV İLE 1 (BİR) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALINACAKTIR.

 
        Gülağaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini
belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından  1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.
 
I. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
        Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.                
        1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.                
        2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.               
        3) Sınava son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.                
        4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlik ile ilişkisi bulunmamak,                
        5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.              
       6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.                        
        7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.                
        8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.                
        9) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ve engeli bulunmamak.          
    10) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakülteleri ile diğer fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler ve  İletişim, bölümlerinin birisinden mezun olmak.           
        11) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 veya 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.           
        12) Başvuracak adayların Gülağaç sınırları içerisinde en az 6 aydır ikamet ediyor olması zorunludur.           
        13) Başvuran adayların erkek olması ve en az B sınıfı sürücü belgesinin olması, aktif araç kullanabiliyor olması gereklidir.           
        14) İşe alınacak personel ( 2 ) iki ay deneme süreli istihdam edilecektir.             
        15) KHK ile kapatılan üniversitelerden mezun olanlar başvuru yapamazlar. 
        16) Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde sınav komisyonu, personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir. 
        17) Adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (word, excel ve powerpoint vb) programlarını kullanabilme becerileri sözlü sınavda uygulamalı test edilecektir.
 
 
 
II- MÜLAKATA ÇAĞIRILACAKLARDAN  İSTENİLEN BELGELER:
           
        1)İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir).                
        2) Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.                       
        3) Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.                            
        4) KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi.                            
        5) Diploma fotokopisi.                
        6) Erkek adaylar açısından askerlik terhis veya muaf belgesi fotokopisi.             
        7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu. (Mülakatı kazandıktan sonra istenilecektir.)                        
        8) Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmişi. (Özgeçmişinde doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları,  hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).   
        9) Adli Sicil Kaydı
 
III- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
 
        1)Başvuruda bulunacak adayların SYDV Personel alım ilanları  http://www.sosyalyardimlar.gov.tr   internet adresinden 01.03.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.  İnternetten başvuran adayların  mülakat öncesi istenilen evrakların fotokopisini şahsen getirmeleri gerekmektedir. (Diplomanın noter onaylı fotokopisi alınacaktır.) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.           
        Bu tarihten sonra yapılan ya da eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.                 
        2) Başvuran adaylar  KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 5 katı aday (5 kişi) sözlü sınava çağrılacaktır.           
     3) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 02.03.2018 Cuma günü Kaymakamlık internet sitesinden (www.gulagac.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Vakfın 0382 431 2586  numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav için yukarıda belirtilen evrakları en geç  07.03.2018 Çarşamba günü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edeceklerdir. Evraklarını zamanında teslim etmeyen adaylar  mülakata alınmayacaktır.           
      4) Sözlü sınav,  08.03.2018 Perşembe günü saat 10:00’da  Gülağaç  Kaymakamlık Makamında ( Hükümet Konağı Kat: 2 ) adresinde, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.           
    5) Sözlü sınavda; adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (word, excel ve powerpoint vb.) programlarını kullanabilme becerileri, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme kabiliyetleri, genel kültür, Atatürk İlke ve İnkılap tarihi bilme düzeyleri ile sınav komisyonu nezdinde bıraktıkları genel intiba dikkate alınacaktır.        
        6) Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %50’ı ile sözlü sınav notunun %50’ı hesaba katılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (Yüz) puan üzerinden en az 75 (Yetmişbeş) puan alınması gerekmektedir. İki puan türünün ortalamasından en yüksek puanı alan 1 (Bir) kişi işe alınacak ve en yüksek puan alan ikinci kişi ise yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak tebligata rağmen 5 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.        
      7) Sınav sonuçları Kaymakamlık internet sitesinden (www.gulagac.gov.tr) duyurulacak, ayrıca adalara irtibat numaralarından bilgilendirme yapılacaktır. Bunların haricinde adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
        8) Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin (Diplomanın noter onaylı) örneklerini ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
        9) Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.         
        10) Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, sınav komisyonu, personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.
     11)Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün sonra aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
        12) Adayın, güvenlik soruşturması olumlu çıkması sonucu işe kabulü yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 21.02.2018
 
 
 
                                                                                                                                                         DÜZENLEYEN                                                                      ONAYLAYAN
 
                                                                                                                                                         Lokman ABUR                                                                       Kadir ULUSOY
                                                                                                                                                          Vakıf Müdürü                                                                              Kaymakam
                                                                                                                                                               İMZA                                                                                          İMZA